Tijdpad incassotraject

Hoe zit het incassotraject in elkaar? Welke stappen schrijft de wet voor? In deze tijdlijn ziet u de juridische ‘mijlpalen’ van a tot z. Benieuwd naar de ins en outs? Kijk dan in de Handleiding voor hulpverleners.

Start
incassotraject

1
Op deze dag gaat u een betalingsverplichting aan. Bijvoorbeeld:
- de dag dat u een product of dienst bestelt of koopt;
- de dag dat u voor een abonnement of een contract tekent.

Betalingstermijn
Hoeft u niet meteen te betalen? Dan geeft of stuurt de ondernemer u een rekening. Staat daar een betalingstermijn op? Dan moet u zorgen dat de ondernemer het bedrag binnen die termijn ontvangen heeft. De ondernemer mag de betalingstermijn zelf bepalen. Die kan bijvoorbeeld drie dagen zijn, maar ook een maand. Het kan ook zijn dat de ondernemer van tevoren een betaaldatum met u heeft afgesproken. Bijvoorbeeld bij periodieke betalingen zoals huur-, hypotheek-, energie- of telecomrekeningen. Of bij abonnementen. Dan geldt die datum als uiterste betaaldatum.
2

Is de betalingstermijn verstreken? En wil een ondernemer u laten betalen? Dan moet hij u eerst schriftelijk ‘in gebreke stellen’. Dat gebeurt via een betalingsherinnering of aanmaning. Hij kan dit zelf doen, of uitbesteden aan een factoringbedrijf of incassobureau.

In sommige gevallen (als er sprake is van een zogenaamde fatale betalingstermijn) hoeft een ondernemer of incassobureau u niet in gebreke te stellen en geen herinnering te sturen. Zodra de betalingstermijn is verstreken, mag hij u direct een zogenaamde 14-dagenbrief sturen (zie verderop). In de Handleiding voor hulpverleners leest u wanneer dit het geval is.

3

Zodra de ondernemer of het incassobureau u in gebreke heeft gesteld, bijvoorbeeld via een betalingsherinnering of aanmaning, bent u ‘in verzuim’. Tenzij u inmiddels al hebt betaald. Vanaf dit moment mag de ondernemer rente rekenen. Deze bedraagt voor vorderingen ontstaan sinds 1 januari 2015 wettelijk 2% per jaar. Deze rente geldt voor vorderingen van bedrijven op consumenten.

Uitzonderingen

Een ondernemer mag alleen een hogere rente rekenen als hij dat van tevoren met u had afgesproken. Of als hij dat op het moment van de overeenkomst in zijn algemene voorwaarden had vermeld. De rente mag niet onredelijk hoog zijn. In sommige gevallen (als er sprake is van een zogenaamde fatale betalingstermijn) kunt u zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Hoe dit precies zit leest u in de Handleiding voor hulpverleners.

4

Bent u in verzuim? Dan mag een ondernemer of incassobureau u incassokosten rekenen. Maar alleen als hij u daar van tevoren voor heeft gewaarschuwd. Sinds 1 juli 2012 moet hij dat doen via een zogenaamde 14-dagenbrief.

De 14-dagenbrief is een wettelijk verplichte betalingsherinnering per post of e-mail, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet een redelijke termijn (minstens 14 dagen) krijgen om alsnog, zonder bijkomende kosten te betalen.
  • Duidelijk moet zijn waar de vordering over gaat (bij welk bedrijf hebt u welk product of dienst afgenomen, voor welk bedrag en op welke datum);
  • In de brief moet staan hoeveel de kosten zullen bedragen als u later betaalt. Voor die kosten geldt een wettelijk maximum. Met de Rekenhulp Incassokosten berekent u wat dit maximum in uw situatie is.

NB - De 14 dagen gaan in op de dag nádat u de 14-dagenbrief ontvangt. Dus niet op de ontvangstdatum. En ook niet op de datum van dagtekening van de incassobrief, of op de verzenddatum.

Voorbeeld
Ontvangt u de 14-dagenbrief op maandag op uw mat of in uw mailbox? Als uw betaling uiterlijk twee weken later op maandag is ontvangen door de ondernemer, bent u nog op tijd. Er mogen u dan geen incassokosten in rekening worden gebracht.
5

Hebt u de 14-dagenbrief ontvangen? En heeft de ondernemer uw betaling 15 dagen later nog niet binnen? Dan mag de ondernemer of het incassobureau u incassokosten in rekening brengen. Voor incassokosten en rente geldt een wettelijk maximum. Met de Rekenhulp Incassokosten berekent u hoeveel dat in uw geval is.

Geen 14-dagenbrief ontvangen? Of voldeed de 14-dagenbrief niet aan de wettelijke eisen? Dan mag hij u geen incassokosten in rekening brengen. Doet hij dat wel? Protesteer hier dan tegen. Zolang hij geen correcte 14-dagenbrief stuurt kan hij u niet verplichten incassokosten te betalen.

6

Zolang u niet hebt betaald, mag de ondernemer of het incassobureau u aanmanen. Zij mogen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Maar ‘stalken’ en dreigen met maatregelen waartoe zij niet bevoegd zijn, mag niet.

Verjaring
Is de periode tussen twee betalingsverzoeken langer dan twee jaar (bij producten en sommige diensten) of vijf jaar (bij de meeste diensten)? Dan is de vordering verjaard en kunt u ervoor kiezen niet te betalen. Laat de schuldeiser wel weten dat u niet betaalt omdat de vordering verjaard is. Een ondernemer of incassobureau kan geen betaling van een verjaarde vordering afdwingen.

7

Een ondernemer of incassobureau kan de zaak overdragen aan een deurwaarder. Zij zullen dat bij u aankondigen (in de hoop dat u alsnog betaalt). Is de vordering terecht? Dan is het verstandig om te betalen voordat de deurwaarder is ingeschakeld. Dan voorkomt u dat u ook de kosten van de deurwaarder moet betalen.

De deurwaarder is de enige die een juridische procedure kan starten (lees: de zaak voor de rechter brengen). De deurwaarder berekent het incassobureau of de ondernemer daar geld voor. Zij zullen dus alleen een deurwaarder inschakelen als zij verwachten gelijk te krijgen van de rechter. En als de opbrengsten van het inschakelen van de deurwaarder hoger zijn dan de kosten.

8

De deurwaarder kondigt soms eerst schriftelijk aan u te gaan dagvaarden (de vordering voor de rechter te brengen). Is de vordering terecht? Dan kunt u het dagvaarden voorkomen door alsnog (snel) te betalen. Daarmee voorkomt u de kosten van de dagvaarding. Is de vordering naar uw mening niet terecht? Zorg dan dat de deurwaarder uw argumenten kent. Bel meteen, of stuur een e-mail.

Deze toolkit gaat niet in op de regels waar deurwaarders zich aan moeten houden.

9

De dagvaarding is een juridische brief. De deurwaarder komt bij u aan de deur om hem u te overhandigen. Bent u niet thuis, dan overhandigt hij de dagvaarding in een gesloten envelop aan een huisgenoot of doet hem in uw brievenbus. In de dagvaarding staat dat de deurwaarder de zaak namens de schuldeiser op een bepaalde datum voor de rechter laat komen. Vaak is die datum al na twee weken. Zodra u de dagvaarding ontvangen hebt kunt u alsnog (snel) betalen.

Bent u het niet eens met de vordering? Voer dan verweer. In de dagvaarding staat hoe dat kan. Het is belangrijk dat u verweer voert. Doet u dat niet? Dan neemt de rechter uw verhaal niet mee in zijn oordeel. En zal de schuldeiser waarschijnlijk in het gelijk worden gesteld.

10

Meestal komt de zaak ongeveer twee weken na dagvaarding voor de rechter. Dit gaat schriftelijk, in een zogenaamde rolzitting. U hoeft dus niet zelf naar de rechtbank. Hebt u verweer gevoerd? Dan is er meestal uitstel van de rolzitting. Die is dan bijvoorbeeld een paar weken later. U krijgt dan de kans om uw verhaal mondeling toe te lichten. In dat geval gaat u wel naar de rechtbank.

11

De rechter stuurt zijn uitspraak (vonnis) naar de deurwaarder. Dit is doorgaans enkele weken tot enkele maanden na de rolzitting. De deurwaarder overhandigt u het vonnis persoonlijk. Is het vonnis positief? Dan hoeft u niets te betalen. Is het negatief? Dan moet u alsnog betalen. In principe ook alle kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om de rekening betaald te krijgen. Hebt u in tussentijd nog niet betaald? Dan kan dat alsnog op het moment dat de deurwaarder u het vonnis geeft. Doet u dat niet? Dan mag de deurwaarder meteen beslag leggen op uw bankrekening en salaris.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.